Warunki ogólne prefabrykacji i dostaw stali zbrojeniowej.

Niniejsze warunki ogólne stanowią integralną część umów dostawy stali zbrojeniowej, zawieranych pomiędzy dostawcą i  odbiorcą.

 1. Zbrojenie prefabrykowane

Zbrojenie prefabrykowane to elementy wykonane z prętów żebrowanych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Elementy pojedyncze będą wykonywane z prętów prostych lub z kręgów, dociętych i pogiętych zgodnie z dokumentacją projektową wg obowiązujących norm. Również pręty proste przycięte na określoną długość lub o długościach handlowych są elementami zbrojenia budowlanego – prefabrykowanego. Z pojęcia prefabrykacji zbrojenia wyłącza się wszelkie procesy spawania oraz gwintowania prętów np. typu LENTHON lub BETOMAX.

 1. Gatunki stali prętów żebrowanych do prefabrykacji zbrojenia

a) Stosuje się klasy AIIIN w gatunkach: B500SP, B500B, BSt500S (RB500W), BSt500WR, B500A, St-500-b o następujących średnicach: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40 mm;

b) W przypadku średnic Ø 18, 22 mm zastrzega się konieczność wcześniejszego, tj. z wyprzedzeniem 6-cio tygodniowym złożenia zapotrzebowania szczegółowego na te średnice i dokonania przedpłaty w kwocie 70% wartości zamówienia;

c) Powierzchnia pręta może być pokryta jednolitym nalotem rdzy.

 1. Technologia gięcia i cięcia

Użyte przez dostawcę lub zależnego podwykonawcę maszyny do cięcia i gięcia uwzględniają wymagania dotyczące Normy
PN-EN 1992-1-:2008 Eurokod 2-Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, w zakresie prefabrykacji stali. Jeżeli dostawca wykryje, że dokumentacja wykonawcza przewiduje niezgodności z Normą np. promienie gięcia (mogące doprowadzić do pęknięcia materiału) to odbiorca będzie miał obowiązek dokonać stosownej zmiany. Jeżeli odbiorca nie dostosuje dokumentacji wykonawczej do wymogów w/w Normy, wówczas dostawca nie będzie zobowiązany do wykonania zbrojeń w oparciu o tą dokumentację.

a) Maksymalna długość prętów prostych użytych do prefabrykacji zbrojeń może wynosić 15,0 m;

b) Maksymalna ilość gięć w przypadku elementów trójwymiarowych wynosi 4 (nie dotyczy spirali);

c) W przypadku gięcia elementów płaskich z prętów o średnicach Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm ilość gięcia nie może przekraczać liczby 20, a długość takiego elementu (nie długość pręta użytego do wykonania tego elementu) mierzona w płaszczyźnie linią prostą od lewej do prawej strony nie może przekraczać 2,4 m (uzależnia to skrajnia transportowa);

d) Tolerancje gięcia i cięcia:

Parametr: Zakres tolerancji Dopuszczalna odchyłka
Długość po przycięciu

(L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej)

Dla L ≤ 6,0 m

Dla L ≥ 6,0 m

± 20 mm

± 30 mm

Miejsce docięcia

(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej)

Dla L ≤ 0,5 m

Dla 0,5 m ≤ L ≤ 1,5 m

Dla L ≥ 1,5 m

± 10 mm

± 15 mm

± 20 mm

e) Odpad powstały w wyniku gięcia i cięcia (przy zastosowaniu metody optymalizacji) pozostaje na zbrojarni w celu dalszego wykorzystania lub zakwalifikowania go jako odpad całkowity (złom).

 1. Realizacja zawartych umów na dostawę stali zbrojeniowej:

a) Odbiorca dostarczy co najmniej 5 dni roboczych przed oczekiwanym terminem dostawy dokumentację techniczną w formie papierowej lub elektronicznej;

b) Dokumentacja musi zawierać indeks (numer) jednoznacznie ją identyfikujący;

c) Rysunek konstrukcyjny powinien zawierać wykaz stali, jednoznacznie określający średnice, długość oraz kształt poszczególnych pozycji oraz ich ilości;

d) Pojedyncze pozycje zostaną podcięte i pogięte według zgłoszonego zapotrzebowania szczegółowego (zamówienia cząstkowego)

e) Dostawy będą się odbywać według uzgodnionego obustronnie harmonogramu dostaw;

f) Zapotrzebowanie szczegółowe, z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. b) musi być złożone pisemnie z 5-cio dniowym wyprzedzeniem (przyjmuje się dni robocze) przed oczekiwanym terminem dostawy i musi zawierać w sposób jednoznacznie określony pełną dokumentację, na podstawie której ma być wykonane;

g) Zapotrzebowanie szczegółowe złożone w danym dniu może obejmować maksymalnie 48 ton stali zbrojeniowej.

h) W przypadku gdy odbiorca nie spełni wymogów określonych w pkt. a), b), c), f), lub g) dostawca ma prawo nie zrealizować zapotrzebowania szczegółowego i nie ponosi za to jakiejkolwiek odpowiedzialności;

i) Terminy wykonania danego zapotrzebowania szczegółowego ulegają przesunięciu z powodu wykrytych przez dostawcę błędów w dokumentacji technicznej lub wprowadzonych przez odbiorcę zmian i korekt. W tym przypadku termin realizacji zapotrzebowania szczegółowego będzie liczony od daty dostarczenia przez odbiorcę poprawnej dokumentacji;

j) W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze towaru w terminie wynikającym ze złożonego zapotrzebowania szczegółowego, zobowiązany będzie do zapłaty ceny za te towary tak, jakby ich wydanie nastąpiło w terminie określonym w zapotrzebowaniu, a gdy zapotrzebowania szczegółowe nie zostały złożone na całą ilość towarów będących przedmiotem danej umowy/zamówienia dostawy – odbiorca zobowiązany jest zapłacić za towary, na które nie złożono zapotrzebowania szczegółowego tak, jakby ich wydanie nastąpiło w terminie wynikającym z umowy bądź zamówienia.

 1. Dostawa i transport

a) Realizacja dostaw nastąpi transportem własnym lub wynajętym o gabarytach normatywnych tj. 2,4m x 2,4m x 13,60m i ładowności 24 t;

b) Maksymalne gabaryty elementów zbrojeniowych o płaszczyźnie płaskiej nie mogą przekraczać prostokąta
o wymiarach 2,30m x 13,60m. Jeżeli projekt techniczny zawiera elementy o wymiarach większych wówczas odbiorca dokona zmian w projekcie. Jeżeli nie będzie to możliwe odbiorca odbierze ponadgabarytowy element własnym transportem lub poniesie koszty transportu specjalnego. Dostawca dokona indywidualnej wyceny takiego transportu;

c) Odbiorca w miarę możliwości będzie składał zapotrzebowania szczegółowe w taki sposób, aby poszczególne ładunki dostaw były nie mniejsze niż 18 ton, w przypadku dostaw o ilościach mniejszych niż przedstawione powyżej dostawca ma prawo obciążyć odbiorcę kosztem transportu tej dostawy proporcjonalnie do niedoboru do 18 ton;

d) Rozładunek dostawy na placu budowy jest po stronie odbiorcy i będzie realizowany w jak najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż w terminie 2 godzin od momentu wjazdu dostawy na budowę. W przypadku wydłużenia czasu rozładunku dostawca ma prawo obciążyć odbiorcę koszami do wysokości przez niego poniesionych na skutek tego przedłużenia rozładunku;

e) Warunkiem terminowej dostawy jest m.in. zapewnienie przez odbiorcę dróg dojazdowych gwarantujących wjazd transportem ciężarowym na budowę. W przypadku ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych odbiorca zobowiązany jest dostarczyć dostawcy odpowiednie pozwolenia, zezwalające na wjazd na teren budowy.

 1. Reklamacje

Reklamacje ilościowe elementów zbrojarskich muszą być zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty dostawy. Obowiązkiem odbiorcy jest sprawdzenie ilości z WZ oraz dokumentacją. Po upływie tego terminu zgłoszone reklamacje nie będą rozpatrywane.

Reklamacje jakościowe dotyczące kształtów i wymiarowania elementów zbrojarskich będą rozpatrywane do momentu ich wbudowania. Różnice wynikające z dokumentacji lub rewizji nie dostarczone przez Odbiorcę nie mogą być podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Jednostki rozliczeniowe

Jednostką rozliczeniową jest tona zbrojenia wyliczona jako iloczyn długości pręta zbrojeniowego i teoretycznego ciężaru właściwego stali dla danej średnicy:

Średnica Ciężar teor. 1 mb
[mm] [kg]
6 0,222
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,210
16 1,580
18 2,000
20 2,470
22 2,980
25 3,850
28 4,830
32 6,310
40 9,865

 

 1. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy powyższe warunki ogólne prefabrykacji i dostaw stali zbrojeniowej przewidują postanowienia sprzeczne z postanowieniami umowy, wiążące są postanowienia umowy.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STALI BSK RETURN S.A.

§ 1

1. Sprzedaż przez BSK Return S.A. (dalej Dostawca) Towarów odbywa się zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży (dalej OWS), które mają zastosowanie do umów lub zamówień. Szczególne warunki sprzedaży Towarów mogą być określone w odrębnej Umowie.

2. Towarem w rozumieniu niniejszych OWS są wyroby hutnicze sprzedawane przez BSK Return. S.A.

3. Dostawca realizuje dostawę Towarów na rzecz Zamawiającego (Odbiorca) na podstawie złożonego przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej zamówienia na warunkach wskazanych przez Zamawiającego zamówieniu potwierdzonym przez Dostawcę. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany lub uzupełnienia, strony wiąże zmodyfikowana treść zamówienia.

4. W przypadku gdy potwierdzenie zamówienia zawierać będzie zmiany lub uzupełnienia zamówienia, Strony wiąże zmodyfikowana treść zamówienia, chyba że Odbiorca w terminie 2 dni od otrzymania potwierdzenia zgłosi w formie pisemnej uwagi lub złoży pisemne oświadczenia, że odstępuje od realizacji zamówienia. Odbiór towaru przed upływem 2-dniowego terminu na zgłoszenie uwag jest jednoznaczny z akceptacją przez Odbiorcę zmodyfikowanej treści zamówienia. Zgłoszenie przez odbiorcę zmian warunków dotyczących zamówienia wiąże Dostawcę o ile zostały zaakceptowane w formie pisemnej. Złożenie nowych warunków wykonania zamówienia lub zmiana warunków zamówienia Dostawcy jest nową ofertą w rozumieniu przepisów KC, bez względu na okres pozostawania Dostawcy z Odbiorcą w stosunkach handlowych i wymaga pisemnego potwierdzenia przez dostawcę. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia zamówienia.

5. Warunki dostawy Towaru określają każdorazowo poszczególne warunki Umowy –w szczególności formuły Incoterms 2010, z zastrzeżeniem, iż prawo własności Towarów przechodzi na Zamawiającego w każdym przypadku dopiero z chwilą całkowitej zapłaty ceny sprzedaży, zaś ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą załadunku Towarów.

6. Do ustalenia wykonania umowy i jej rozliczenia przyjmuje się pomiar wagi Towarów według wskazań wagi BSK przy przyjęciu Towaru przez przewoźnika. Dopuszcza się tolerancję w zakresie wagi +/- 10% w stosunku do treści Umowy.

§ 2

1. Określone w OWS ceny są cenami jednostkowymi netto.

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen wyrobów po uprzednim pisemnym powiadomieniu Odbiorcy.

3. Odbiorca zobowiązany jest do dokonywania płatności za dostawy w terminach wynikających z wystawionych faktur.

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona płatności w ww. terminie, Dostawcy będą przysługiwały odsetki umowne za czas opóźnienia, chociażby Dostawca nie ponosił żadnej szkody i chociażby opóźnienie było
następstwem okoliczności za które Zamawiający nie ponosił odpowiedzialności. Odsetki za opóźnienie będą naliczane w wysokości odsetek maksymalnych w stosunku rocznym zgodnie z art. 359
kodeksu cywilnego.

5. Bez względu na stosowane sposoby płatności, płatność nie będzie uważana za dokonaną zanim rachunek 2 Dostawcy nie zostanie nieodwołalnie uznany pełną kwotą.

6. Dostarczone towary pozostają własnością Dostawcy do dnia dokonania za nie pełnej zapłaty, co nie zwalnia Odbiorcy od ponoszenia za nie odpowiedzialności.

§ 3

1. W przypadku stwierdzenia opóźnień w regulowaniu płatności za dostarczony towar Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

2. W sytuacji gdy strony ustaliły dla Zamawiającego wysokość kredytu kupieckiego, którego udziela mu Dostawca wartość wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Zamawiającego nie może przekraczać wysokości Kredy Kupieckiego. W przypadku gdy wymagalne i niewymagalne zobowiązania Zamawiającego osiągną wysokość przyznanego mu Kredytu Kupieckiego, Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw. Dalsze dostawy Towarów mogą być realizowane po przedłożeniu dodatkowego zabezpieczenia lub ubezpieczenia wierzytelności. Dostawca dopuszcza sprzedaż Towarów z przedpłatą.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub całkowitego uchylenia Kredytu Kupieckiego, jeżeli Dostawca uzna to za konieczne. Podstawą do uchylenia lub zmniejszenia Kredytu Kupieckiego jest powzięcie przez
Dostawcę wiadomości o zmianie stanu finansowego Zamawiającego, która to zmiana ma charakter negatywny lub pogorszeniu się wypłacalności  zamawiającego lub inne okoliczności, które rodzą obawy po stronie Dostawcy co do wiarygodności finansowej i wypłacalności Zamawiającego, a także z innych przyczyn, które Dostawca uzna za istotne.

4. Zmiana wysokości Kredytu Kupieckiego lub jego uchylenie następuje od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o zmianach dotyczących wysokości Kredytu Kupieckiego.

§ 4

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca może ponosić odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 5

W sytuacjach niezależnych od Dostawcy może on odstąpić od umowy, względnie dostarczyć mniejsze ilości towarów niż wynikające ze złożonego zamówienia i jego potwierdzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 6

1. Dostawca ma prawo przenieść wierzytelność przysługującą mu względem Odbiorcy na osobę trzecią,powiadamiając o tym Odbiorcę.

2. Zamawiający nie ma prawa do potrącenia jakichkolwiek należności Dostawcy z zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z zawartych Umów.

§ 7

1. W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru Dostawca ma prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami składowania w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień
składowania.

2. W przypadku nie odebrania towarów przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o ich gotowości do odbioru Dostawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia wyrobów
Odbiorcy lub na inny wskazany przez niego w zamówieniu adres wysyłkowy w wybranym przez siebie terminie, własnymi środkami transportu oraz do obciążenia Odbiorcy poniesionymi z
tego tytułu kosztami lub do sprzedaży wyrobów innemu klientowi.

§ 8

 1. Dostawca ma prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 20% wartości zamówionego materiału, w przypadku, gdy Odbiorca odstąpi od umowy po jej zawarciu, a Dostawca zrealizował, jest w trakcie realizacji lub poniósł nakłady finansowe na realizację
  umowy. Żądanie zapłaty kary umownej nie pozbawia Dostawcy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Na dostarczone Zamawiającemu Towary Dostawca udziela gwarancji na warunkach określonych w niniejszych OWS.

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów przez okres 6 miesięcy od daty dostawy danej partii towaru do Odbiorcy. Poza gwarancją udzieloną w niniejszych OWS, Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za wady Towarów z innych tytułów.

3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.

4. Dostawca nie poznosi odpowiedzialności za korozję, erozję lub inne wady powierzchniowe Towarów powstałe w związku z niewłaściwym magazynowaniem Towarów lub nieprawidłowym zabezpieczeniem towarów w tym niewłaściwym zabezpieczeniem towarów w transporcie.

5. Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze. Wady Towaru Odbiorca zobowiązany  jest zgłosić bez zbędnej zwłoki zaraz po ich wykryciu pod rygorem utraty uprawnień związanych z wadami Towaru przy czym:

a) wady widoczne takie jak niedobór ilościowy, wady powierzchniowe, błędne średnice etc. – nie później niż w ciągu 24 godzin od odbioru Towaru;

b) wady ukryte towaru w ciągu 2 dni od ujawnienia się wady jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty załadunku do przewozu wadliwej partii Towaru, pod rygorem utraty wszystkich uprawnień związanych z wadami Towaru.

6. Dostawca nie będzie rozpatrywał reklamacji jakościowych w przypadku wyrobów, których identyfikacja pochodzenia jest niemożliwa z uwagi na dokonaną przez Odbiorcę obróbkę/przetworzenie.

7. W przypadku reklamacji jakościowych wszelkie koszty związane z testowaniem towaru przez Odbiorcę bez uzgodnienia z Dostawcą ponosi Odbiorca.

8. W razie stwierdzenia przez Dostawcę istnienia wad Towarów, za które ponosi odpowiedzialność, Dostawca usunie wadę, wedle swojego wyboru, poprzez:

a) odbiór wadliwego Towaru od Odbiorcy za zwrotem zapłaconej ceny lub anulowaniem należności,

b) wymianę wadliwego Towaru na Towar wolny od wad w najbliższym możliwym terminie. Dostawca może wedle swego wyboru usunąć wadę przez odpowiednie obniżenie ceny.
Wykonanie przez Dostawcę powyższych obowiązków wyczerpuje odpowiedzialność za wady Towaru z jakiegokolwiek tytułu.
9. Zakres odpowiedzialności Dostawcy w
związku z dostawą wyrobów
wadliwych ogranicza się do wyłącznie
do wynikającej z umowy wartości
wadliwych wyrobów. Dostawca nie jest
również odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane
przez produkty wytwarzane przez
Odbiorcę z wyrobów dostarczonych
przez Dostawcę ani produktów,
których takie produkty Odbiorcy
stanowią część. W przypadku
ewentualności ponoszenia przez
Dostawcę w stosunku do jakiejkolwiek
osoby trzeciej odpowiedzialności za
szkodę majątkową opisaną w
powyższym akapicie, Odbiorca
zabezpieczy i ochroni Dostawcę przed
powyższą odpowiedzialnością. Jeżeli
osoba trzecia zgłosi roszczenie z tytułu
szkody opisanej w niniejszym ustępie
4
w stosunku do jednej ze stron umowy
strona ta niezwłocznie poinformuje o
tym drugą stronę na piśmie. Żadna ze
stron nie będzie ponosić
odpowiedzialności w stosunku do
drugiej strony za koszty przerobu,
straty produkcyjne, utratę zysku, stratę
w korzystaniu, utratę umów lub
jakąkolwiek inna stratę wtórną lub
niebezpośrednią jakiegokolwiek
rodzaju.
10. Zgłoszone reklamacje czy to ilościowe
czy to jakościowe nie zwalniają
Zamawiającego z obowiązku zapłaty za
Towar.
§ 10
1. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie Umowy w
całości lub w części, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy będzie
spowodowane działaniem siły wyższej.
2. Za siłę wyższą w rozumieniu
niniejszych OWS uważa się zdarzenia
zewnętrzne, których strona nie mogła
przewidzieć oraz nie mogła zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności,
które całkowicie uniemożliwiają
realizację Umowy, takie jak
katastrofalne działania przyrody
(niezwykłe mrozy, powodzie, trzęsienia
ziemi itp.) akty władzy ustawodawczej i
wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz
zaburzenia życia zbiorowego (np.
zamieszki uliczne, strajki, wojna.
3. O zaistnieniu siły wyższej strona, która
w skutek jej wystąpienia nie będzie
w stanie całkowicie lub częściowo
wykonać któregoś z podjętych
zobowiązań, winna ona niezwłocznie
powiadomić drugą Stronę, pisemnie
o tym fakcie.
§ 11
1. Wszelkie spory wynikające z zawarcia,
wykonania i dochodzenia roszczeń
z niniejszej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
według właściwości Dostawcy.
2. W przypadku ewentualnych
sprzeczności lub rozbieżności
pomiędzy postanowieniami OWS,
a warunkami zakupu stosowanymi
przez Zamawiającego pierwszeństwo
mają postanowienia zawarte
w niniejszych OWS.
3. Odpowiedzialność kontraktowa
i deliktowa Dostawcy ze wszystkich
tytułów, w tym z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy
oraz z tytułu gwarancji ograniczona
jest do 100% wartości danej Umowy.
4. Dostawca nie ponosi jednak
jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkody pośrednie, ani za utracone
korzyści Zamawiającego, tj. utrata
produkcji, utrata spodziewanego
zysku, utrata klienta, zamówienia etc.
§ 12
Treść zamówienia wraz z potwierdzeniem
zamówienia stanowią treść umowy zawartej
pomiędzy stronami. Niniejsze Ogólne Warunki
Sprzedaży stanowią integralną część każdej
§ 13
Niniejsze OWS obowiązują od dnia 4-go maja
2017 r. roku. Z tym dniem tracą moc
obowiązującą wszelkie wcześniejsze warunki,
postanowienia i instrukcje w tym zakresie w
zakresie Umów zawartych po ww. terminie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO